BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2020

04.01 BÁO CÁO KIỂM TRA GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2016-2020Tải xuống