TỜ TRÌNH: V/v thông qua việc miển nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020