MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN

maukekhaitaisan.doc MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)   BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM:…………….. THÔNG TIN CHUNG Người kê khai tài sản, thu nhập...